OMO-scholen

Het Baanderherencollege en het Jacob−Roelandslyceum ressorteren onder het Bevoegd Gezag van de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs. Daarmee is de Raad van Bestuur het schoolbestuur. De rector/Algemeen Directeur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. De rector/Algemeen Directeur rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is de heer Jos Kusters.

 

 

 

 

Postadres: Postbus 574, 5000 AN Tilburg
Bezoekadres: Spoorlaan 171, 5038 CB Tilburg.        
T 013-595 55 00
F 013-595 55 99
E info@omo.nl 
www.omo.nl

 

De vereniging OMO

Ouders en personeelsleden, indien achttien jaar of ouder, die de doelstelling van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs onderschrijven, kunnen lid worden van Ons Middelbaar Onderwijs. Om de betrokkenheid van ouders bij de school en het schoolbestuur te vergroten, kan men via het lidmaatschap deelnemen aan de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering wordt jaarlijks door de raad van bestuur geïnformeerd over het OMO-beleid.
Leden van Ons Middelbaar Onderwijs kiezen vier ledenafgevaardigden in de raad van toezicht, die belast is met het toezicht op de raad van bestuur. In de raad van toezicht zijn twee zetels gereserveerd voor ouders.  
Een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap kunt u opvragen bij het bureau van Ons Middelbaar Onderwijs of via de website www.omo.nl. De contributie bedraagt € 4,54 per jaar. OMOlogie is een magazine dat uitgegeven wordt door de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs. OMOlogie verschijnt zeven keer per jaar. De abonnementsprijs bedraagt voor leden van de vereniging € 9,70 en voor niet-leden € 19,35.

Missie OMO

OMO is het schoolbestuur van een groot aantal scholen voor secundair onderwijs in de provincie Noord-Brabant. Scholen met elk hun eigen identiteit maar met een gezamenlijk doel: leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met goed onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij.

Rechten en plichting ouders, leerlingen en Bevoegd Gezag

  • Het Directiestatuut regelt de verhouding tussen de voorzitter van de raad van bestuur en de schoolleider. 
  • In het Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs staat weergegeven op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  • Het schoolreglement bevat regelingen met betrekking tot de algemene gang van zaken en de orde in de school en staat beschreven in hoofdstuk 7 van de schoolgids 2014-2015.
  • De rechten en plichten van leerlingen zijn specifiek vastgelegd in het Leerlingenstatuut.

Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discrimiatie

Voor de school is een Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld en discrimiatie vastgesteld door de raad van bestuur . Op basis van deze regeling wordt de zorg voor een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nagestreefd.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld door de raad van bestuur. Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht op basis van de klachtenregeling wordt in behandeling genomen nadat de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is doorlopen.